A Lí­ra cso­port el­kö­te­le­zett a minő­sé­gi könyv­ki­adás és könyv­ke­res­kedelem mellett. Hiszünk ab­ban, hogy a XXI. szá­zad tech­ni­kai vív­má­nyai ki­tágít­ják a Gu­ten­berg-ga­la­xis le­he­tősé­ge­it. Az ag­rár­tár­sa­dal­ma­kat, az ipa­ri ko­ro­kat, a szol­gálta­tá­sok év­szá­za­dát végig­kí­sér­te az írás­be­li­ség fej­lő­dé­se, az ol­vas­ni tu­dás szé­les­kö­rű el­ter­je­dé­se, a könyv min­den­na­pi fo­gyasz­tá­si cik­ké vá­lá­sa. Ez a fej­lődé­si pá­lya biz­to­san nem tö­rik meg, inkább ki­tel­je­se­dik a tu­dá­sa­la­pú tár­sa­da­lom­ban. Mert ol­vas­ni jó. Mert új­sá­got, e-ma­ilt, tit­kos ira­tot ol­vas­ni hasz­nos. Köny­vet ol­vas­ni nem ­csak hasz­nos, jó is.

Főoldal, Líra központ A Lí­ra cso­port ki­adói jó köny­ve­ket, jól meg­csi­nált köny­ve­ket, ol­vas­ha­tó és ol­va­san­dó köny­ve­ket kí­ván­nak meg­je­len­tet­ni. A Mag­ve­tő Ki­adó a kor­társ ma­gyar iro­da­lom ta­lán leg­je­len­tő­sebb mű­he­lye. A Cor­vi­na Ki­adó művé­sze­ti al­bu­mai, ide­gen nyel­vű és ide­genfor­gal­mi ki­ad­vá­nyai 50 éve mi­nő­sé­gi ga­ran­ci­át je­len­te­nek. Az At­he­na­e­um Ki­adó egy öt­ven éve meg­sza­kadt, 1842 óta élő tra­dí­ci­ót kí­ván foly­tat­ni nép­sze­rű is­me­ret­terjesz­tő ki­ad­vá­nyok meg­je­len­te­té­sé­vel, va­la­mint az igé­nyes és ol­vas­má­nyos vi­lá­gi­ro­dalom te­rü­le­tén. A Partvonal Kiadó célja az, hogy bebizonyítsa, nemcsak a szépirodalmi, de a szórakoztató és az ismeretterjesztő könyvek is lehetnek igényesek. A Manó Könyvek a legkisebb, még olvasni nem tudó korosztályt próbálja igényes könyvekkel kiszolgálni, a Menő Könyvek pedig a tinédzsereknek és a fiatal felnőtteknek kínál olvasnivalót. A Ró­zsa­völ­gyi és Tár­sa 1852 óta fo­ga­lom nem­csak a ma­gyar, ha­nem az eu­ró­pai ze­ne­mű- és hang­zó­a­nyag-ki­adás­ban és ke­res­­­kede­lem­ben. A General Press pedig a könnyed kikapcsolódásra vágyóknak nyújt igényes olvasmányokat.

A Lí­ra köny­ves­bolt­ok a leg­szé­le­sebb vá­lasz­té­kot nyújt­ják az or­szág közel száz pont­ján. Har­minc-har­min­cö­te­zer könyv­cím, ti­ze­nöt-húsz­e­zer CD, DVD, száz­húsz-száz­har­min­ce­zer ze­ne­mű kot­tája ta­lál­ha­tó meg üz­le­te­ink­ben. Vál­lal­juk – Ma­gyar­or­szá­gon egye­dül –, hogy az adott bolt­ban ép­pen nem ta­lál­ha­tó ter­mé­ket a meg­ren­de­lés­től szá­mí­tott 72 órán be­lül be­sze­rez­zük, a kül­föl­dön meg­je­lent ide­gen nyel­vű kö­te­tek pe­dig kéthe­tes szál­lí­tá­si ha­tár­idővel nem­csak in­ter­ne­tes könyv­áru­há­zunk­ban, hanem bár­me­lyik köny­ves­bol­tunk­ban is meg­ren­del­he­tők. Ná­lunk az ol­va­só a köny­ves­bolt­ban is ott­hon van.

A Lí­ra cso­port leg­na­gyobb ér­téke a ki­vá­ló­an fel­ké­szült mun­ka­tár­si gárda. Ki­adói mun­ka­tár­sa­ink a szak­ma leg­jobb­jai. Ar­ra tö­rek­szünk, hogy ke­res­ke­dő­ink ép­poly ala­pos tá­jé­koz­ta­tást ad­ja­nak vá­sár­ló­ink­nak, mint­ha azok egy ki­vá­ló könyv­tá­ros­hoz for­dul­ná­nak se­gít­sé­gért. A könyv­szak­ma egyik ve­ze­tő sze­rep­lő­je­ként nem a leg­na­gyob­bak, ha­nem a leg­job­bak sze­ret­nénk len­ni.

Dr. Kolosi Tamás
elnök